Quốc tịch của tôi là Việt Nam

  1. Chủ từ (Subject): My nationality – Quốc tịch của tôi
  2. Động từ Tobe: Is
  3. Tính từ: Vietnamese, nói chung về người Việt, liên quan đến Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *