Begin - hoc tu moi moi ngay

Begin - hoc tu moi moi ngay

Từ "begin" là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là bắt đầu hoặc khởi đầu một hoạt động, một quá trình hoặc một sự kiện.

Phiên âm tiếng Việt

Bì gi.n

Nhấn âm

Từ được nhấn ở âm thứ hai

Phiên âm US/UK/Goolge

Mỹ – US: /bɪˈɡɪn/ — Anh UK: /bɪˈɡɪn/ — Google: biˈɡin

Phân loại & Ý Nghĩa

Loại từ

Động từ – Verb

Nghĩa

Bắt đầu, mở đầu, khởi đầu

Từ “begin” là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là bắt đầu hoặc khởi đầu một hoạt động, một quá trình hoặc một sự kiện.

Một vài ví dụ về từ

  • He begins his new job on Monday. – Anh ấy bắt đầu công việc mới vào thứ Hai
  • The concert will begin soon. – Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu sớm
  • I began by explaining why I had come. – Tôi bắt đầu bằng việc giải thích tại sao tôi đến
  • The word “cat” begins with the letter “c” – Từ “cat” bắt đầu bằng chữ “c”
  • I will begin my presentation with an introduction. – Tôi sẽ bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng một phần giới thiệu.

Một vài cụm

to begin at: bắt đầu từ
to begin upon: bắt đầu làm (việc gì)
to begin with: trước hết là, đầu tiên là

Hình thái từ

began, begun, beginning, begins

V_ing: beginning
past: began
PP: begun

Một câu chuyện theo kiểu âm thanh tương tự

Bạn viết lên bảng chữ màu gi. Bạn ấy viết chữ n thật to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News