Từ "describe" có nghĩa là mô tả, miêu tả hoặc diễn tả về một người, vật, sự việc hoặc tình huống nào đó bằng cách sử dụng từ ngữ, cụm từ hoặc hình ảnh. Khi bạn "describe" một cái gì đó, bạn đang cố gắng truyền đạt thông tin về ngoại hình, tính chất, đặc điểm, tình trạng hoặc các chi tiết khác liên quan đến đối tượng đó.

Phân loại: verb (Động từ)

Phiên âm > Nghĩa thông dụng > Cách đọc tiếng Việt > Hình ảnh > Ý nghĩa và cách dùng

de·scribe

Mô tả

đì.s k.rai.b

Từ “describe” có nghĩa là mô tả, miêu tả hoặc diễn tả về một người, vật, sự việc hoặc tình huống nào đó bằng cách sử dụng từ ngữ, cụm từ hoặc hình ảnh. Khi bạn “describe” một cái gì đó, bạn đang cố gắng truyền đạt thông tin về ngoại hình, tính chất, đặc điểm, tình trạng hoặc các chi tiết khác liên quan đến đối tượng đó.

Bài tập cho bạn

Hãy viết một câu chuyện với từ “describe” vào đây. Nếu được hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới comment của bài viết này.

Không có điều gì được lưu lại, hãy copy và paste sang note của bạn nếu cần lưu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News