Đếm số lượng hoặc các thành phần của một tập hợp. Được tính đến hoặc xem xét trong việc đưa ra quyết định hoặc đánh giá. Có giá trị hoặc tầm quan trọng.

Phân loại: verb (Động từ)

Phiên âm > Nghĩa thông dụng > Cách đọc tiếng Việt > Hình ảnh > Ý nghĩa và cách dùng

count

Đếm

kao.th (có một âm n chặn nhẹ nhàng sau từ kao ^^, th là âm đuôi t)

Từ “count” là một động từ trong tiếng Anh. Dưới đây là ý nghĩa, cách dùng và các hoàn cảnh thường sử dụng từ “count”:

Ý nghĩa:

  1. Đếm số lượng hoặc các thành phần của một tập hợp.
  2. Được tính đến hoặc xem xét trong việc đưa ra quyết định hoặc đánh giá.
  3. Có giá trị hoặc tầm quan trọng.

Cách dùng:

  1. Đếm số lượng: “Please count the number of people in the room.” (Hãy đếm số người trong phòng.)
  2. Được tính đến hoặc xem xét: “Your opinion really counts in this matter.” (Ý kiến của bạn thực sự được tính đến trong vấn đề này.)
  3. Có giá trị hoặc tầm quan trọng: “Every vote counts in an election.” (Mỗi phiếu bầu đều có giá trị trong một cuộc bầu cử.)

Hoàn cảnh sử dụng từ “count”:

  1. Trong một nhóm nghiên cứu, bạn có thể được yêu cầu đếm số lượng mẫu thử.
  2. Khi bạn tham gia một cuộc họp hoặc thảo luận, ý kiến của bạn có thể được coi là quan trọng và được tính đến.
  3. Trong một cuộc bầu cử, mỗi phiếu bầu đều có tầm quan trọng vì nó ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử.

Lưu ý rằng từ “count” cũng có thể được sử dụng làm danh từ, nhưng trong trường hợp này, chúng ta đang tập trung vào ý nghĩa và cách sử dụng của nó như một động từ.

Bài tập cho bạn

Hãy viết một câu chuyện với từ “count” vào đây. Nếu được hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới comment của bài viết này.

Không có điều gì được lưu lại, hãy copy và paste sang note của bạn nếu cần lưu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News