200 MẪU CÂU CỰC NGẮN, BẮN TIẾNG ANH VÈO VÈO

200 MẪU CÂU CỰC NGẮN, BẮN TIẾNG ANH VÈO VÈO

Hurry! Nhanh lên!

I’ve ate already. Tôi đã ăn rồi.

I can’t hear you. Tôi không thể nghe bạn nói gì.

I don’t like him. Tôi không thích anh ta.

I don’t speak very well. Tôi không nói giỏi lắm

I don’t understand. Tôi không hiểu.


May I speak to Mrs. Smith please? Tôi có thể nói với bà Smith không?

More than that. Hơn thế.

Nevermind. Đừng bận tâm.

Next time. Lần tới.

No, thank you. Không, cảm ơn.

Nonsense. Vô lý


Everything is ready. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Excellent. Xuất sắc.

From time to time. Thỉnh thoảng.

Good idea. Ý kiến hay.

He likes it very much. Anh ta thích nó lắm.

Help! Giúp tôi với!


Just a little. Một ít thôi.

Just a moment. Chờ một chút.

Let me check. Để tôi kiểm tra.

Let me think about it. Để tôi suy nghĩ về việc đó.

Let’s go have a look. Cùng đi xem nào.

Let’s practice English. Cùng thực hành tiếng Anh nào.


Be careful driving. Lái xe cẩn thận.

Be careful. Hãy cẩn thận.

Can you translate this for me? Bạn có thể dịch cho tôi cái này được không?

Hanoi is very different from Saigon. Hà Nội rất khác Sài Gòn

Don’t worry. Đừng lo.

Everyone knows it. Mọi người biết điều đó.


Is Mr. Smith American? Ông Smith Có phải là người Mỹ không?

Is that enough? Như vậg đủ không?

It’s longer than 2 miles. Nó dài hơn 2 dặm.

I’ve been here for two days. Tôi đã ở đâu 2 ngày.

I’ve heard Tay Nguyen is a beautiful place. Tôi đã nghe Tây Nguyên là một nơi đẹp.

I’ve never seen that before. Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây.


See you later. Gặp bạn sau.

See you tomorrow. Gặp bạn ngày mai.

See you tonight. Gặp bạn tối nay.

She’s pretty. Cô ấg đẹp.

Sorry to bother you. Xin lỗi làm phiền bạn.


Really? ThỰC SỰ luôn?

Be good Ngoan nhé

Beggars cant be choosers Ăn mày Còn đòi xôi gấc

Bored to death Chán chết

Bottoms up Cạn 100%( Uống rượU)

Boys will be boys Nó vẫn là trẻ con thôi mà


You are welcome Không có gì

That’s alright Không có gì

Absolutely Chắc chắn rồi

Add fuel to the fire Thêm dầu vào lửa

After you Bạn đi trước đi


Always the same Trước sau như một

He’s coming soon. Anh ta sắp tới.

He’s right. Anh ta đúng.

He’s very annoying. Anh ta khó chịu quá.

He’s very famous. Anh ta rất nổi tiếng.

How are you? Bạn khỏe không?

How’s work going? Việc làm thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News